A + V

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą A+V sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Suchej 2, 50-086 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem
  KRS: 0000481335, posiadająca NIP: 8992747780 oraz REGON: 022272974; dalej „Spółka” lub „administrator”;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia za pośrednictwem formularza online;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do obsługi zgłoszenia. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam obsługę Pani/Pana zgłoszenia;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Pracodawcy zaangażowani w proces obsługi zgłoszenia, jak również usługodawcy działający na zlecenie administratora w ramach procesu obsługi zgłoszeń (podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające administratorowi narzędzia informatyczne);
 7. Jeżeli będziemy przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), będziemy wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obsługi zgłoszenia do dnia zakończenia czynności administratora związanych z obsługą zgłoszenia, po tym okresie będą przechowywane przez okres do przedawnienia roszczeń;
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo skontaktować się
  z administratorem pisząc pod adresem e-mail: biuro@aplusv.pl lub pisząc pod adresem pocztowym: A+V sp. z o.o. Sucha 2, 50-086 Wrocław.